• <b>Adam Kownacki</b><p>Pięściarz zawodowy wagi ciężkiej. Mistrz interkontynentalny IBF w 2019 roku</p>
  • <b>Adam Kszczot</b><p> lekkoatleta, wicemistrz świata z Pekinu 2015 oraz mistrz Europy z 2014 roku z Zurichu</p>
  • <b>Adrian Zieliński</b> <p> Mistrz w podnoszeniu ciężarów</p>
  • <b>Andrzej Bargiel</b> <p> skialpinista, pierwszy człowiek który zjechał z K2</p>
  • <b>Angelika Cichocka</b> <p> mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata na 1500 i 800 metrów</p>
  • <b>Anita Włodarczyk</b><p> Mistrzyni Olimpijska, Świata i Europy</p>
  • <b>Aron Chmielewski</b><p>Zasłużony reprezentant Polski w hokeju na lodzie</p>
  • <b>Artur Karwowski</b><p>Skoczek spadochronowy, Członek Teamu Fly Definition - spadochronowej Kadry Narodowej</p>
  • <b>Ewa Chodakowska</b> Uznana trenerka-instruktorka<br /> Autorka kilku bestsellerów
  • <b>Ewa Pajor</b><p> Reprezentantka Polski w piłce nożnej</p>
  • <b>Iwona Lewandowska</b><p>Multimedalistka Mistrzostw Polski w biegach długodystansowych</p>
  • <b>Izabela Bełcik</b><p>Siatkarka, dwukrotna mistrzyni Europy </p>
  • <b>Jerzy Janowicz</b>Najlepszy polski tenisista<br />Reprezentant Polski w Pucharze Davisa
  • <b>Kamil Stoch</b> Dwukrotny mistrz olimpijski<br /> Indywidualny mistrz świata
  • <b>Kamila Lićwinko</b> <p>Lekkoatletka, mistrzyni Uniwersjady z 2013</p>
  • <b>Karol Basz</b><p>Kartingowy Mistrz Świata</p>
  • <b>Leszek Laszkiewicz</b><p> Hokeista, reprezentant Polski, mistrz Włoch i wicemistrz Niemiec</p>
  • <b>Luiza Złotkowska</b><p>polska łyżwiarka szybka, brązowa medalistka igrzysk w Vancouver i srebrna medalistka igrzysk w Soczi.</p>
  • <b>Marek Kolbowicz</b><p> Mistrz olimpijski z Pekinu (2008), czterokrotny mistrz świata </p>
  • <b>Maria Depta</b> <p>Mistrzyni świata w karate. Zawodniczka kadry Polski w karate tradycyjnym</p>
  • <b>Merab Gabunia</b><p>Reprezentant Polski w rugby</p>
  • <b>Michał Wieczorek</b><p>pilot samolotowy, mistrz świata, mistrz Europy i mistrz Polski w lataniu rajdowym i precyzyjnym</p>
  • <b>Patryk Chojnowski </b><p>tenisista stołowy, mistrz Europy z 2011 roku oraz Mistrz Olimpijski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie</p>
  • <b>Paweł Zatorski</b><p>Polski siatkarz, grający na pozycji libero, reprezentant Polski</p>
  • <b>Przemysław Tytoń</b><p>Bramkarz reprezentacji Polski i klubu VfB Stuttgard</p>
  • <b>Sebastian Kawa</b><p>Najwybitniejszy pilot szybowcowy wszechczasów</p>
  • <b>Tadeusz "Taddy" Błażusiak</b><p>Motocyklista, wielokrotny mistrz Polski oraz mistrz Europy w trialu, mistrz Świata w enduro</p>
  • <b>Bożydar Iwanow</b><p>komentator sportowy i felietonista</p>

Statut Fundacji

§1

Fundacja pod nazwą SPORTOWCY DZIECIOM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Jakubczaka urodzonego XX.XX.XXXX r w XXX, zamieszkałego ul. XXXXXXXX  XXX, pesel : XXXXXXXXXXX, legitymujacego sie dowodem osobistym  XXX XXXXXX zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym za Repertorium sporządzonym przez notariusza w oparciu o  przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991  r. Nr 46, poz. 203),  ustawy z dnia 24 kwietnia 003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873)

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.


§3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§4

1.  Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe, oddziały jak również przedstawicielstwa poza granicami Rzeczpospolitej.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
4.  Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
5.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.  Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.


§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§6

1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele- sprawuje Minister Edukacji Narodowej
2. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Fundator.


§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym na rzecz  Fundacji.


§8

Celami Fundacji jest podejmowanie i prowadzenie działalności,   pożytku  publicznego oraz wspieranie inicjatyw na rzecz:
a)  tworzenia  równych szans na rozwój zawodowy, intelektualny oraz kulturalny dla wszystkich obywateli, zwłaszcza poprzez zwiększanie dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, rodzin dysfunkcyjnych, z domów dziecka, jak również pomoc w uzyskaniu wykształcenia tym osobom,
b) wypoczynku dzieci i młodzieży,
c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 

§9

Fundacja realizuje wskazane cele w szczególności poprzez:
a) współpracę z domami dziecka, rozpoznawanie potrzeb dzieci i placówek;
b) współpracę z ośrodkami sportowymi i instytucjami edukacji w celu promocji kultury fizycznej i jej wpływu na zdrowie;
c) organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
d) pomoc finansową i rzeczową
e) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
f) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
g) fundowanie stypendiów,

 

§10

Fundacja prowadzi między innymi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§11

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona  prowadzić działalność  gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie określonym w PKD jako :
10.32.Z , 10.52,  10.71 Z, 10.72.Z, 10.82 Z, 10.89 Z, 11.07 Z, 14.11 Z, 14.12 Z, 14.13 Z, 14.14 Z, 14.19 Z, 18.11 Z, 18.12 Z 
20.42 Z, 32.11 Z, 32.12 Z, 32.13 Z, 32.30 Z, 32.40 Z, 35.11 Z, 35.12 Z, 38.11 Z, 41.10 Z, 41.20 Z, 42.99 Z, 43.11 Z, 43.32 Z 
43.33 Z, 43.34 Z, 43.39 Z, 43.99 Z, 45.11 Z, 45.19 Z, 45.32 Z, 46.16, 46.17 Z, 46.34 B, 46.36 Z, 46.42 Z, 47.11 Z, 47.19 Z 
47.24 Z, 47.25 Z, 47.30 Z, 47.61 Z, 47.62 Z, 47.64 Z, 47.65 Z , 47.71 Z, 47.72 Z, 47.75 Z, 47.77 Z, 47.78 Z, 47.79 Z 
47.81 Z, 47.89 Z, 47.91 Z, 47.99 Z, 49.32 Z, 49.39 Z, 52.10 B, 55.10 Z, 55.20 Z, 55.30 Z, 55.90 Z, 56.10 A, 56.10 B 
56.21 Z, 56.29 Z, 56.30 Z, 58.11 Z, 58.13 Z, 58.14 Z, 58.19 Z, 59.11 Z, 59.12 Z, 59.13 Z, 59.14 Z, 59.20 Z, 60.10 Z, 60.20 Z  
62.01 Z, 63.12 Z, 63.99 Z, 64.99 Z, 68.10 Z, 68.20 Z, 68.31 Z, 68.32 Z, 70.21 Z, 73.1, 73.11 Z, 73.12 A, 73.12 B, 73.12 C 
73.12 D, 74.90 Z, 77.11 Z, 77.12 Z, 77.21 Z, 77.22 Z, 77.29 Z, 77.40 Z, 79.90 C, 81.10 Z, 81.21 Z, 81.22 Z, 82.19 Z,82.20 Z 
84.12 Z, 85.10 Z, 85.51 Z, 85.59 A , 85.59 B, 87.90 Z, 88.91 Z, 88.99 Z, 92.00 Z, 93.11 Z, 93.12 Z, 93.13 Z, 93.19 Z  
93.21 Z, 93.29 Z, 96.04 Z

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
4. Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000 zł ( jeden tysiąc złotych) , pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.

5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd  Fundacji.
7. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określi regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

§12

1. Majątek Fundacji stanowi jej kapitał założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na kapitał założycielski składają się, zgodnie z aktem notarialnym ustanawiającym Fundację środki finansowe w kwocie 4000 zł ( cztery tysiące złotych) .

 

§13

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji;
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
f) środków Unii Europejskiej;
g) prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§14

1. Fundacja może przyjąć spadek jedynie z dobrodziejstwem inwentarza.
2. W sprawach przyjęcia darowizn,  dotacji, subwencji i dziedziczenia albo innych nieodpłatnych przysporzeń na rzecz Fundacji oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

§15

1.  Majątek Fundacji stanowi podstawę jej bytu. Władze Fundacji zobowiązane są dążyć do zachowania substancji majątku Fundacji w stanie nienaruszonym.
2. Środki finansowe mogą być lokowane w szczególności na rachunkach bankowych, w postaci lokat oraz obligacjach, udziałach, jednostkach funduszy inwestycyjnych, w nieruchomościach.
3. Dopuszczalne jest zbycie poszczególnych składników majątku Fundacji, pod warunkiem, że środki uzyskane w zamian zostaną ulokowane w sposób określony powyżej, a zbycie tychże  składników jest ekonomicznie uzasadnione.

 

§ 16

8. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek  lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oaz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
d) zakup  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niz rynkowe.

 

§17

1. Dochody uzyskiwane z majątku fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów niezbędnej działalności Fundacji.
2. Dochody uzyskiwanie z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w całości przeznaczone będą na realizację jej celów statutowych.

 

§18

O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

§19

1. Władzami Fundacji są:
a) Fundator
b) Rada Fundacji
c) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

§20

Fundator, będąc najwyższym organem Fundacji, podejmuje decyzje w kwestiach zastrzeżonych do jego kompetencji postanowieniami niniejszego Statutu, w szczególności powołuje i odwołuje członków pozostałych władz Fundacji, dokonuje zmian Statutu Fundacji, decyduje o likwidacji Fundacji.

 

§21

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od 2 do 5.
3.Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady, pozbawienia praw publicznych, całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do czynności prawnych albo odwołania. Chwilą ustania członkostwa w Radzie jest moment złożenia rezygnacji na ręce Fundatora, podjęcia przez Fundatora pisemnej decyzji o odwołaniu, data uprawomocnienia się  orzeczenia sądu o pozbawieniu praw publicznych bądź o ubezwłasnowolnieniu częściowym albo całkowitym członka Rady.
5. Członek Rady może zostać odwołany w przypadku:
a)  choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b)  nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
c)  istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d)  utraty zaufania Fundatora.
6. Nie można łączyć członkostwa  w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji z Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. Członkowie  Rady Fundacji:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. a i b i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją lub jednostką organizacyjną Fundacji- członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
11. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji” ustalony przez Radę Fundacji.

 

§22

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku na posiedzeniach zwyczajnych. Ponadto Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nadzwyczajnych zwoływanych stosownie do bieżących potrzeb.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów; w razie równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§23

Do zadań Rady należy w szczególności:
a) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
b) ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
c) kontrolowanie bieżącej działalności zarządu Fundacji;
d) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
e) nadzór nad działalnością Fundacji;
f) decydowanie o utworzeniu i likwidacji placówek terenowych, oddziałów, przedstawicielstw zagranicznych;
g) opiniowanie projektów zmian Statutu  przedstawionych przez Fundatora lub  Zarząd ;
h) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
i) wybór biegłego rewidenta;
j) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu;
k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań majątkowych lub rozporządzenie składkami majątku Fundacji o wartości powyżej 50.000 zł (pięćdziąt tysięcy)  złotych
l) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
ł) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Fundatora
m) ustalanie wynagrodzeń  Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
n ) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 

§24

Rada Fundacji w celu  wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§25

1. Zarząd Fundacji jest organem prowadzącym bieżącą działalność Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z  członków w liczbie od 1 do 3  powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na 4 - letnia kadencję. Do pierwszego Zarządu zostaje powołany Adam Jakubczak urodzony XX.XX.XXXX roku w Biłgoraju, pesel XXXXXXXXXXX.
3. Funkcję członka Zarządu  można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Fundator może powołać członka Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządu, na okres do jej zakończenia
5. Strukturę organizacyjną Fundacji określa Zarząd.
6. Zarząd Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.
7. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania Zarządu Fundacji nowej kadencji.
8. Członek Zarządu nie może by skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. 

 

§26

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej  gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji,
c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) proponowanie zmian Statutu,
f) Zarząd Fundacji zapewnia warunki pracy dla Rady Fundacji,
g) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innego organu.
3. Zarząd  podejmuje decyzje na posiedzeniach.
4. Zarząd, co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§27

1.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Zarządu.  W wypadku zarządu składajacego się z więcej niż 1 osoby do skutecznego złożenia oświadczenia konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu.

 

§28

Zmian w statucie dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

 

§29

Fundacja może nawiązać współpracę z innymi podmiotami m. in. z fundacjami i stowarzyszeniami dla efektywniejszego realizowania swoich celów

 

§30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§31

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator po zaciągnięciu opinii Rady Fundacji.

 

§32

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły

 

§33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

  • Slider 46
  • Slider 67
  • Slider 66
  • Slider 42
  • Slider 43
  • Slider 45
  • Slider 47
  • Slider 58
  • Slider 70
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż darowizne online